Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce „Regulamin”. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający treść niniejszego Regulaminu dostępny jest poniżej, jako Załącznik 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego Peoni i w szczególności określa:
  – zasady dokonywania Rejestracji,
  – korzystania z Konta,
  – składania Zamówień,
  – zasady zawarcia Umowy Sprzedaży towarów,
  – zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy,
  – zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.peoni.pl (zwany dalej Sklepem) jest Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a 88-430 Janowiec Wielkopolski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca nr NIP 5621775987 i nr REGON 362020048. Kontakt ze sklepem można uzyskać poprzez formularz kontaktowy, adres poczty elektronicznej sklep@peoni.pl, bądź pod numerem telefonu 693534220 (opłata jak za połączenie standardowe- wg cennika operatora).

Pojęcia:

 • Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy- sklep internetowy działający pod adresem www.peoni.pl.
 • Sprzedawca, Usługodawca, Administrator danych- Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wlkp., NIP 5621775987, REGON 362020048.
 • Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Rejestracja- utworzenie w systemie Sklepu internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny w Sklepie Internetowym.
 • Konto- oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Koszyk- lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.
 • Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Formularz Zamówienia- interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 • Kodeks Cywilny- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży zawarta lub zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Płatność- metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy Sprzedaży i Dostawę.
 • Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  – Konto Klienta,
  – Formularz Zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 5. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: 1.) Z menu na górze strony należy wybrać „Moje konto”, a następnie podać adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji wraz z wygenerowanym hasłem do Konta. Hasło należy zmienić po zalogowaniu się na stronie Sklepu. 2.) Po złożeniu zamówienia i wypełnienia niezbędnych pól w Formularzu Zamówienia, należy zaznaczyć okienko „Stworzyć konto?”. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji wraz w wygenerowanym hasłem do Konta. Hasło należy zmienić po zalogowaniu się na stronie Sklepu.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieokreślony, a Usługobiorca ma możliwość zrezygnowania z Konta bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@peoni.pl lub drogą listowną na adres Peoni Anna Wegner, ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
 7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy tzn. zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia Zamówienia lub w chwili zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail oraz numer telefonu.

Zasady działania sklepu internetowego Peoni

 1. Sklep prowadzony jest na domenie http://pi.dfirma.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, w tym celu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Nabywcą towarów oferowanych w sklepie internetowym www.peoni.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (Klient) posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.

Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofercie Sklepu.
 2. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. W opisie towaru na stronie internetowej znajdują się informację o cechach produktu takich jak cena, wielkość, kolor, materiał, z którego jest wykonany.
 3. Ceny produktów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że cena podana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia.
 4. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w asortymencie sklepu: zmian w cenach towarów, wprowadzania nowych towarów do asortymentu Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup klientów.

Składanie zamówień

 1. Składanie Zamówień odbywa się poprzez stronę www.peoni.pl za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w Dni robocze.
 4. W celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Klient dokonuje wyboru towarów, określa jego ilość (w sztukach), a w razie potrzeby inne specyficzne informacje (np. kolor), wybiera formę płatności i dostawy.
 5. Po wybraniu towaru, określeniu jego ilości itp., należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”. Produkt zostanie dodany do koszyka. W przypadku kontynuowania zakupów należy dodać kolejne przedmioty do koszyka.
 6. Po przejściu do koszyka można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
 7. Do realizacji zamówienia niezbędne są następujące dane Klienta: – imię i nazwisko,
  – adres dostawy,
  – numer telefonu,
  – adres e-mail.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, gdy formularz został nieprawidłowo wypełniony.

Sposoby i terminy płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
 2. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności udostępnione przez Sprzedającego:
  – płatność za pobraniem- płatność następuje w momencie odebrania przesyłki,
  – płatność przelewem online lub kartą płatniczą.
 3. Płatności online obsługuje serwis Transferuj.pl, transakcje przy użyciu kart płatniczych są obsługiwane poprzez serwis PayPal.
 4. Termin płatności:
  – W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze przesyłki.
  – W przypadku, kiedy Klient wybierze sposób płatności przelewem online lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy

 1. Zamówienie złożone przez Klientów Sklepu jest kompletowane przez Sprzedawcę w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży bądź zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach:
  – częściowa realizacja zamówienia,
  – pełna realizacja zamówienia, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania,
  – anulowanie całego zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta.
 2. Jeżeli Klient nie chce, by Zamówienie cząstkowe było realizowane- zamówienie jest wycofywane bez negatywnych skutków dla Klienta, w przypadku dokonania przez niego płatności- kwoty uiszczone zostaną zwrócone.
 3. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu wskazane są w zakładce „Wysyłka i dostawa” oraz przy składaniu Zamówienia.
 5. Dostawy realizuje firma kurierska DHL. Dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku.
 6. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu pod adres wskazany w Zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed odebraniem jej od przewoźnika.
 7. W przypadku wykrycia uszkodzenia przesyłki, przewoźnik powinien umożliwić spisanie odpowiedniego protokołu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. nr 16, poz. 93 z zm.).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. Gdy zakupiony przez Klienta Produkt jest niezgodny z umową bądź posiada wady należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
 4. Reklamacje można składać:
  – pisemnie na adres Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
  – za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@peoni.pl.
 5. W celu ułatwienia procedury składania reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  – danych osoby składającej reklamację (dane osobowe, dane kontaktowe),
  – informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, takich jak rodzaj i data wystąpienia wady,
  – żądania Klienta co do sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: 1.) wymiana Produktu na nowy, 2.) oświadczenie o obniżeniu ceny, 3.) odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: – pisemnie na adres: Peoni Anna Wegner ul. Gnieźnieńska 15a, 88-430 Janowiec Wielkopolski, – za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@peoni.pl.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest z niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy a będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służeniu zaspokojeniu jego potrzeb.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  – zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, – zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  – uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.
 2. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Załącznik 1